Rekrutacja - Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja


I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr
3
w Sokołowie Podlaskim
na rok szkolny 201
8/2019


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr
3 w Sokołowie Podlaskim


i n f o r m u j e,  że:


1. Dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr
3 w Sokołowie Podlaskim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.

Rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola – www.przedszkole
3.sokp.pl.

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Sokołów Podlaski.

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu Miasta – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę te same kryteria, o których mowa poniżej w pkt. 5.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

a) kryteria podstawowe
(art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

10

2.

Niepełnosprawność dziecka

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

10

6.

Samotne wychowanie dziecka w rodzinie

10

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

10

b) kryteria dodatkowe (załącznik do Uchwały Nr XXIII/130/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 roku)

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie

10

2.

Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie

5

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
załącznik: oświadczenie

8

4.

Zdeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
załącznik: oświadczenie

1 punkt za każdą godzinę

5.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - przedszkolem publicznym
załącznik: oświadczenie

4

6.

Uczęszczanie wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście Sokołów Podlaski
załącznik: zaświadczenie

2

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

6. W przypadku spełniania danego kryterium - spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sokołów Podlaski na rok szkolny 201
8/2019 (załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 29 stycznia 2018r.

9. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie przedszkola w terminie od 1 marca 201
8 r. do 30 marca 2018 r.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami Dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia
29 stycznia 2018 r.TERMINY


przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przeprowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
na rok szkolny 201
8/2019


Lp.

Rodzaje czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

zasadniczego

uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca
do 30 marca

od 2 maja
do 11 maja

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy**

od 3 kwietnia
do 18 kwietnia

od 14 maja
do 24 maja

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwiecień

25 maj

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27 kwietnia

do 30 maja

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwiecień

1 czerwiec

**  - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) art. 150 ust. 7 - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola


Oświadczenia do wniosku:


Oświadczenie o aktywności zawodowej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

Oświadczenie o zadeklarowaniu przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie

Oświadczenie dotyczące położenia przedszkola względem miejsca zamieszkaniaWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego