Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do dnia 21 kwietnia 2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu do 21 kwietnia 2021 r.

oświadczenie woli

 


I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Sokołowie Podlaskim
na rok szkolny 2021/2022


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim
 

i n f o r m u j e,  że:
 
1. Dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.
Rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola – www.przedszkole3.sokp.pl.

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Sokołów Podlaski.

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu Miasta – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę te same kryteria, o których mowa poniżej w pkt. 5.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.


a) kryteria podstawowe (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)
 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 10
2. Niepełnosprawność dziecka 10
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 10
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 10
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 10
6. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 10
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą 10


b) kryteria dodatkowe (załącznik do Uchwały Nr XXIII/130/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 roku)
 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie o aktywności zawodowej
10
2. Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie o aktywności zawodowej
5
3. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
załącznik: oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola
8
4. Zdeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
załącznik: oświadczenie o zadeklarowaniu przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
1 punkt za każdą godzinę
5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - przedszkolem publicznym
załącznik: oświadczenie dotyczące położenia przedszkola względem miejsca zamieszkania
4
6. Uczęszczanie wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście Sokołów Podlaski
załącznik: zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3
2

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

6. W przypadku spełniania danego kryterium - spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sokołów Podlaski na rok szkolny 2021/2022 (załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 15 stycznia 2021 r.)

9. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie przedszkola w terminie od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami Dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 15 stycznia 2021 r.

 

TERMINY

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przeprowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
na rok szkolny 2021/2022

 

Lp. Rodzaj czyności Termin postępowania rekrutacyjnego
zasadniczego uzuepłniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca
do 31 marca
od 26 kwietnia
do 7 maja
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy** od 1 kwietnia
do 15 kwietnia
od 10 maja
do 21 maja
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 kwiecień 24 maj
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 21 kwietnia do 26 maja
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 kwiecień 28 maj

**  - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) art. 150 ust. 7 - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenia do wniosku:
 

5r84x4893saf4rtv32vvxp3hc8v3tr6j

 

/">Oświadczenie o aktywności zawodowej

 

q1m8xcv2bdtysrtkhss023wnvqx9td53

 

/">Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

dnr19p2hsvsc8brkac5gk84cadgvf0q5

 

/">Oświadczenie o wielodzietności

 

c0grcngmtd88qwxvzg957pc076x013h1

 

/">Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

 

k3actsxr0r0xfy8s59n8r0vfb5krtqxc

 

/">Oświadczenie o zadeklarowaniu przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

 

9g64rdgkvf1y2fk2mmqpr506dzhvf8k7

/">Oświadczenie dotyczące położenia przedszkola względem miejsca zamieszkania